Vol 16, No 2 (2018)

Jurnal Jaffray Volume 16, no. 2 Oktober 2018

Article In Press

Daftar Isi

Jurnal Jaffray Volume 16, No. 2, Oktober 2018

Yahya Wijaya
PDF
129-144